V080F04

Foreningen har vært sprinklerbransjens møtested, talerør og treffpunkt i en årrekke. Aktivitetsnivået og type engasjementer har variert siden foreningen ble stiftet, og sprinklergruppen har etablert en betydelig faggruppe med spisskompetanse som kan ivareta bransjens interesser ovenfor myndigheter, forsikring og andre. Dette merkes ved at BTF blir forespurt om deltagelse og tatt med på råd i de fleste fora som omhandler sprinklerfaget. Gruppen ser det som sin oppgave å delta i utforming av nye regelverk og revisjon av eksisterende

For Standard Norge hadde vi en betydelig rolle når det gjaldt oversettelse og teknisk kvalitetssikring av NS-EN 12845.

Gruppen var representert i arbeidet med å utarbeide FG norm FG-900:2 og FG-910:2 som danner grunnlaget for sertifisering av personell og foretak for prosjektering, utførelse og kontroll av sprinkleranlegg.

Det er utført et stort arbeid av våre medlemmer for å starte opp en opplæring og autorisasjonsordning for vedlikeholds personell på sprinkler. Dette arbeidet foregår i "Rådet for Vedlikehold av Brannslokkemateriell" og bygger på samme ordning som gjelder for håndslokkere. Vi samarbeider også med Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG) om deres kursvirksomhet for kontrollører

Gruppens arbeidsområde er også å ivareta de faglige interessene for kontrollører av automatiske brannslokkesystemer ved primært å øke kompetansen til medlemmene innenfor faget kontroll av sprinkleranlegg, med rapportering til kunder og det sentrale FG registeret ESS. Anleggene kontrolleres opp mot regelverk som benyttes i Norge, for eksempel CEA-reglene, NS-EN 12845 og INSTA 900-1. I den grad amerikanske regler som NFPA 13, 13 R og 13 D blir tatt i bruk, vil foreningen arbeide aktivt for at å øke kompetansen til gruppens medlemmer i å kontrollere anlegg bygget etter disse reglene.

Ved å være medlem vil du med en aktiv holdning kunne bidra til å fremme vårt fag, våre synspunkter og utvikle din kompetanse.

Vanntåke inngår i denne faggruppen.

På BTF sitt årsmøte 18.03.2015 ble det besluttet å slå sammen gruppene Sprinkler og Kontroll til en gruppe.{rscomments off}