V E D T E K T E R  B R A N N T E K N I S K  F O R E N I N G  31.03.2022

 

§ 1
Foreningens navn er Brannteknisk forening (BTF).

§ 2
Foreningens mål er å ivareta medlemmenes interesser utad, samt faglige spørsmål innad i bransjen.

§ 3
§ 3.1
Som medlem kan opptas norske produsenter, importører, grossister, installatører, kontrollerende foretak, servicefirmaer og rådgivere som innehar relevante godkjennelser eller sertifiseringer av produkter og tjenester i forbindelse med brannslokkemateriell, prosjektering og installasjoner.

Med dette menes godkjennelser eller sertifiseringer fra anerkjente instanser.

§ 3.2
Som medlem kan også opptas forhandlere, installatører etc. som representerer et medlem som nevnt i § 3.1. Når denne ikke lenger representerer godkjennelsesinnehaveren, faller grunnlaget for medlemskapet bort.

Ansøkning fra godkjenningsinnehaver sendes skriftlig til foreningens sekretariat. Søknaden skal inneholde dokumentasjon på hvilke godkjenninger søkeren har.

For firmaer som representerer en godkjenningsinnehaver skal navn på denne oppgis og søknaden sendes gjennom denne.

Hovedstyret behandler søknaden og varsler søkeren om opptak eller avslag. Avslag begrunnes ikke.

§ 3.3
Kun medlemmer som er opptatt etter kriteriene i § 3.1 har stemmerett og adgang til å inneha tillitsverv som er omhandlet i BTF's vedtekter.

§ 3.4
Foreningen er organisert gjennom følgende faggrupper:

• Mobilt utstyr
• Sprinkler og kontroll
• Stasjonære slokkeanlegg

Faggruppene har ansvar for gjennomføring av egne gruppemøter og arbeidsoppgaver lagt inn under disse.

Hver faggruppe skal ha egne gruppestyrer som velges som bestemt i § 6.

Det enkelte medlem bestemmer selv hvilke faggruppe(r) det ønsker å delta i.

Etablering av nye eller oppløsning av eksisterende faggrupper bestemmes av Generalforsamlingen.

§ 4
Foreningens øverste myndighet er Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen, ordinær eller ekstraordinær, tar beslutninger ved simpelt flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede medlemmene.

Hvert medlem med godkjennelse etter § 3.1 har én stemme.

Uteblivende medlemmer, kan etter § 3.1, la seg representere av et annet medlem ved fullmakt. Ingen kan dog møte med mer enn to fullmaktsstemmer i tillegg til sin egen.

Det føres forhandlingsprotokoll fra Generalforsamlingens møter. Protokollen underskrives av foreningens leder, samt to representanter fra de fremmøtte medlemmer.

§ 5
Ordinær Generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Innkallelse skjer med 4 ukers varsel. Innkallelsen skal inneholde foreløpig dagsorden for Generalforsamlingen således:

  1. Åpning av foreningens leder. Opptak av fortegnelse over møtende medlemmer og godkjennelse av innkalling og dagsorden
  2. Konstituering med valg av ordstyrer, møtereferent og 2 personer til å signere protokoll
  3. Lederen av BTFs beretning om virksomheten i det forløpne år
  4. Faggruppeledernes beretning om aktiviteten i det forløpne år
  5. Beretning fra eventuelle utvalg etc.
  6. Fremleggelse av revidert årsregnskap med status pr. 31.12
  7. Fremleggelse av budsjettforslag for kommende år
      - Fastsettelse av kontingent jfr. § 13
      - Fastsettelse av styrehonorar jfr. § 12
  8. Valg av (der det er verv på valg):
     - Foreningens leder for 2 år
     - Representanter til faste fremmede utvalg eller komiteer for 2 år
     - Valgkomite for 3 år
  9. Godkjenning av:
     - Representanter til spesielle utvalg for 2 år
10. Fremleggelse av saker fra Hovedstyret til behandling

Saker som ønskes behandlet av Generalforsamlingen må være sekretariatet i hende minst 14 dager før denne avholdes, og blir behandlet som et punkt 12 på dagsorden.

§ 6
Alle valg av representanter skal skje skriftlig. Valg av representanter internt i gruppene kan foregå ved å vise stemmetegn, men skal gjøres skriftlig om ett av gruppemedlemmene krever dette. Valgperioden er 2 år.

Alle verv skal gå på omgang mellom medlemmer som er stemmeberettiget etter § 3.1. Hovedstyret skal bestå av leder, nestleder og faggruppeledere.

Nestleder velges blant faggruppelederne og internt av Hovedstyret.

Styret i hver faggruppe skal bestå av minimum 3 medlemmer og maksimum 5. Antallet samt faggruppeleder velges internt innen gruppen.

Valg av faggruppestyre og -leder skal skje i forkant av Generalforsamlingen i valgåret. Faggruppestyret har ansvar for at valg avholdes.

I tilfelle faggruppeleder eller medlem av faggruppestyret fratrer skal faggruppen velge ny representant som overtar ut perioden for den som avtrer.

I tilfelle faggruppeleder eller et av medlemmene i faggruppestyret bytter til ny arbeidsgiver som også er medlem av BTF må denne fratre sitt verv. Faggruppen skal velge ny representant som overtar ut perioden for den som bytter til ny arbeidsgiver eller eventuelt gjenvelge representanten.

§ 7
Til å forberede de valg som skal foretas av Generalforsamlingen etter § 5 punkt 7, skal det velges en valgkomité, som består av 2 medlemmer, valgt av Generalforsamlingen for 3 år ad gangen.

Valgkomitéen velger selv sin leder og er beslutningsdyktig når alle er til stede.

Før valg skal valgkomitéens leder senest 1/12 be foreningens sekretariat om å sende en henvendelse til alle medlemmer der de oppfordres til å komme med forslag til navn på aktuelle kandidater.

Valgkomiteen fremlegger sin innstilling til Hovedstyret senest 1 måned før Generalforsamlingen skal avholdes, slik at innstillingen kan sendes ut sammen med de øvrige Generalforsamlingspapirer.

Valgkomitéen skal fremme sitt endelige forslag til Generalforsamlingen.

Valgkomitéen fremmer selv forslag overfor Generalforsamlingen på medlemmer av valgkomitéen.

§ 8
Ekstraordinær Generalforsamling sammenkalles når Hovedstyret finner det påkrevd, eller når det ovenfor Hovedstyret er skriftlig begjært av minst 5 stemmeberettigede medlemmer etter § 3.1.

Hovedstyret plikter etter en slik begjæring å innkalle til ekstraordinær Generalforsamling med 14 dagers varsel pr. brev.

Innkallelsen skal inneholde dagsorden med angivelse av de saker som er fremmet og skal behandles.

§ 9
Foreningens kapital forvaltes av Hovedstyret som utpeker revisor og regnskapsfører og skal sørge for betryggende regnskapsførsel og revisjon. Foreningen skal følge de til enhver tid gjeldende regler om regnskapsføring og revisjon.

§ 10
Uttalelser og korrespondanse som vedrører foreningen skal kun skje gjennom Hovedstyret.

§ 11
Foreningen ledes av Hovedstyret som avholder møter når foreningens leder eller 2 av faggruppelederne finner det nødvendig.

Møteinnkallelse skjer med minst 14 dagers varsel, hvis ikke hele Hovedstyret er enig om et tidligere tidspunkt.

Hovedstyret er beslutningsdyktig når foreningens leder og minst 2 øvrige faggruppeledere er til stede.

§ 12
Hovedstyrets medlemmer skal ha økonomisk godtgjørelse for sine verv. Generalforsamlingen vedtar samlet honorar for kommende år. Hovedstyret fordeler honoraret ut fra arbeidsbyrden osv. for det enkelte medlem.

Alle reiseutgifter for Hovedstyret til styremøter dekkes av foreningen.

§ 13
Årlige kontingenter for påfølgende år fastsettes av Generalforsamlingen.

Den til enhver tid gjeldende kontingent reguleres av Hovedstyret årlig i hht. konsumprisindeks (KPI).

Faktura for kontingent sendes ut innen 10. januar i det kalenderåret den gjelder med forfall 31. januar.

Nye medlemmer betaler kontingent for hele året ved innmelding før 31. januar. Nye medlemmer som melder seg inn etter 1. august betaler halv kontingent for det året.

Medlemmer som ikke betaler kontingent kan utmeldes av Hovedstyret.

§ 14
Utmeldelse skal skje skriftlig til foreningens sekretariat i brev eller e-post og før 31. desember. Utmeldelse etter innbetalt kontingent medfører ikke helt eller delvis tilbakebetaling av denne.

§ 15
Eksklusjon av medlem kan foretas av Generalforsamlingen med 3/4 flertall av de stemmeberettigede etter § 3.1. Eventuelle økonomiske tap ved en eksklusjon er foreningen uvedkommende.

§ 16
Endringer av foreningens vedtekter kan skje ved at det på Generalforsamlingen godkjennes med 3/4 flertall av de fremmøtte stemmer etter § 3.1.

§ 17
For at oppløsning av foreningen skal skje, må 3/4 av medlemmene etter § 3.1 i to påfølgende Generalforsamlinger med minst 3 måneders mellomrom gi uttrykk for dette ved skriftlig votering.

§ 18
Ved oppløsning av foreningen avgjør Generalforsamlingen med simpelt flertall hvorledes foreningens midler skal disponeres.

§ 19
Foreningen har sitt sete i Oslo.

§ 20
Hovedstyret kan utnevne personer som har ytet en betydningsfull innsats for foreningen til æresmedlem. Vedtaket skal begrunnes og utnevnelsen bekjentgjøres på første påfølgende Generalforsamling. Et hvert medlem kan foreslå kandidater som æresmedlem til Hovedstyret. Foreningen kan kun ha maksimalt 3 aktive æresmedlemmer.

Et æresmedlemskap varer så lenge vedkommende ønsker det og det betales ikke medlemskontingent.